Menü
Sepetim(0)
:
0,00 TL
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim

KVKK Aydınlatma Metni

Angunstore.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

Angun Ambalaj Tic. ve San A.Ş. (Bundan sonra Angun Ambalaj olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi işlemekte olup; aynı zamanda mevzuatta ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında gerekli olduğu belirtilen teknik ve idari tedbirleri almakta ve işlediği verilerinizin korunması için tüm çabayı göstermektedir.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, işbu web sitesi üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlenen kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında kullanıcıları detaylıca bilgilendirmektedir.

Tanımlar

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

 

Kişisel Veri                              : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri        : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

 

Veri İşleyen                             : Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

 

Veri Sorumlusu                       : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

 

İlgili Kişi                                  : Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi, ifade etmektedir.

 

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: Bursa Ticaret Sicili nezdinde 111514 sicil numarası ile kayıtlı, 0069131501900001 Mersis numaralı, şirket merkezi Demirci Mah. Dere Cad. No:36a Nilüfer / Bursa adresinde bulunan Angun Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi:
 • İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,
 • İnternet Sitesi içerisinde bulunan çerezler,
 • info@angunstore.com adresine gönderdiğiniz e-postalar,
 • (0224) 441 36 16 - (0224)441 36 17 no’ lu telefon numaralarına yaptığınız aramalar,

 

 

 1. Hangi Kişisel Verilerinizin İşlendiği, Verilerin İşlenilme Amacı Ve Toplanmasının Hukuki Nedenleri:

 

İşlediğimiz kişisel verileriniz: Kimlik verisi (isim, soyisim, unvan), İletişim verisi (E-posta adresi, telefon numarası, teslimat adresi, fatura adresi) , pazarlama verisi (çerezler aracılığı ile toplanan bilgiler) ile IP adresiniz, internet sitesine giriş çıkış tarih ve saat bilgisi.

 

Verilerin İşlenme Amacı:

 • Kariyer sekmesi üzerinden işe alım sürecinin yürütülmesi
 • Sunulan hizmetin tanıtımı ve iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması
 • Sunulan hizmete ilişkin sorular ve şikayetler
 • Kullanıcıların onay vermesi halinde, reklam içeriklerinin gönderilmesi ve pazarlamaya ilişkin istatistiksel verilerin toplanılması
 • Sosyal medya ile internet sitesinin bağlantısının gerçekleştirilmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun uyarınca internet sitesindeki trafik kayıtlarının tutulması zorunluluğunun yerine getirilmesi
 • İnternet sitesinin daha etkin kullanılması ve kullanımına ilişkin analiz çalışmalarının yapılması
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Dönemsel kampanya çalışmalarının yürütülmesi, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler, programlar, hizmet ve ilgili ürün tanıtımı, anketler ile birlikte diğer teklifler hakkında bilgilendirme yapılması ve bunlara katılımın organize edilmesi

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle işlenilen veriler, KVKK madde 5 de düzenlenen ve Angun Ambalaj’ ın mevzuat gereği yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için işlemesinin zorunlu olduğu verilerdir. Bu veriler, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işlenmekte olup; Angun Ambalaj’ ın meşru menfaatleri (Şirket’imiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafınıza ifa edilmesi, bu kapsamda gerekli durumlarda tarafınızla iletişime geçilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, sipariş süreçlerinin yürütülmesi, tamamlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması, maliyet azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi) için toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Saklama Süresi

 

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata ve zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise Kişisel Veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amaçları ve Aktarıldığı Kişiler:

Kişisel verileriniz;

 • Resmi mercilerin talebi doğrultusunda mahkemelere ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili tüm kurumlara
 • Olası bir yargılama sürecinde savunma hakkımızın kullanılması amacı ile avukatlara ve danışmanlık aldığımız şirketlere
 • Tarafınızca yetkilendirilmiş vekil ve temsilcilere
 • İnternet sitesinin yayınlandığı platforma sosyal medya üzerinden giriş yapmanız halinde, sosyal medya sitelerine
 • KVKK nın 8. Ve 9. Maddeleri uyarınca aktarılabilmektedir.

 

 1. Haklarınız:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi, “info@angunstore.com” e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

Angun Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin Angun Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Angun Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

 

Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Demirci Mah. Dere Cad. No:36-A Nilüfer / Bursa adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

 

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

www.angunstore.com

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.